İCRA KURULU;

İcra Kurulu 11 üyeden oluşur. Bu üyelerin istifa yâda ihracı durumunda yeniden üye görevlendirilmek üzere İcra Kurulu bir hafta içinde toplanır ve yeni üyeyi seçerek, Yönetim Kuruluna bildirir.  İcra Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca onaylanarak çalışmalarına başlar.

İcra Kurulu; TARIMKON’ un uluslararası lobiciliğini, faaliyetlerini ve ilişkilerini organize eder, ülke teşkilatlanmasını yapar ve yönetim kurulunun verdiği görevler çerçevesinde yönlendirir ve yönetir.

İcra Kurulu; kurul altında Uluslararası İlişkiler Başkanlığı, Uluslararası Teşkilatlanma Başkanlığı, Kalite Kontrol ve Expertiz Başkanlığı, Uluslararası Pazarlama ve Lobicilik Başkanlıklarının faaliyetlerini, görev ve yetkilerini denetler, organize eder, teşkilatı uluslararası alanda güçlendirmeye çalışır,


ULUSLARARASI TEŞKİLATLANMA BAŞKANLIĞI;

Teşkilatımızın uluslararası alanda güçlendirilmeye, dünya genelinde yeni üyeler, yeni projeler, ve yeni iş birliktelikleri kazandırmaya, teşkilatın gelişmesi, faaliyetlerinin daha etkin, kolay ve daha hızlı erişebilir olabilmesi, dil ve kültürel farklılıkları ortadan kaldırmak için uluslararası tanıtım, pazarlama ve irtibat ofisleri kurmaya çalışan birimimizdir.


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI

Bu başkanlığımız teşkilatımızın “uluslararası sistem” içindeki aktörler, devletler, uluslararası, bölgesel örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumlarla olan ilişkilerimizi kuran,  yürüten ve lobicilik yapan birimimizdir. Uluslararası ilişkilerin çalışma alanı oldukça geniştir.

Görev ve Sorumlulukları;

  • Teşkilatımızın amaç ve faaliyetleri çerçevesinde teşkilatın lehine uluslararası lobicilik faaliyetleri yürütür,

•  Hedef ülke/bölge hakkında ekonomik, sosyal, kültürel araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak,

•  Hedef ülke/bölge hakkında sosyal, kültürel, ekonomik, iktisadi faaliyet ve çalışmalarına rehberlik etmek, modeller oluşturmak, ihtiyaç duyulması halinde maddi, ayni yardımlaşmayı organize etmek,

•  Küresel olarak biyolojik çeşitliliğini koruyarak toplumsal yarara dönüştürebilmelerine destek vermek,

•  Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilmelerine yardımcı olmaya çalışmak,

•  Üyelerimizin uluslararası yeni pazara ulaşabilme ve pazar araştırması yapan çalışlarımıza yardımcı olmak,


ULUSLARARASI PAZARLAMA BAŞKANLIĞI

Başkanlığımız, teşkilatımız, teşkilat üyelerimizin ve/veya işbirliği yaptığımız kamu-kurum, kuruluşlar için uluslararası pazar araştırması, yeni pazarlarda arz-talep üretmek için çalışan birimimizdir. TARIMKON’UN vizyonu haline gelen ; ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’anlayışına geçiş PLATFORMU görevini üstlenerek, üyelerimiz ile dünya sektörü arasında köprü vazifesini yürütmektedir.

Görev ve Sorumlulukları;

  • Teşkilatımız, teşkilat üyelerimizin ve/veya işbirliği yaptığımız kamu-kurum, kuruluşların ürettikleri ürün, hizmet, teknoloji, bilgi ve mühendisliği uluslararası alana taşıyarak arz-talep üretmek, arz ve talebi yönetmek,
  •  Teşkilatımız ve işbirliği yaptığımız devlet, kamu-kurum, kuruluşlar için lobicilik faaliyetleri yapmak,
  • Uluslararası pazar araştırmaları yapmak, pazarlama stratejileri oluşturmak,
  • İşbirliği toplantıları, B2C, B2B iş görüşleri organizasyonları düzenlemek, uluslararası Pazar araştırmaları yapan ekibe yardımcı olmak,
  • Uluslararası pazar ve pazarlama potansiyeli olan ülkelerde pazarlama ofisleri kurmak, kurulmasına yardımcı olmak,

ULUSLARARASI TANITIM VE PAZARLAMA OFİSLERİMİZ NE YAPAR?

Teşkilatımız, teşkilat üyelerimizin ve/veya işbirliği yaptığımız kamu-kurum, kuruluşların uluslararası yeni pazarlara daha kolay, etkin ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi adına öncelikle hedef olarak seçtiğimiz ülkelerde tanıtım ve pazarlama ofisi kurarak hizmette yerinde erişebilirlilik sağlama çalışır. Birçok ülkede de brokerlarla işbirliği yapılmaktadır. Bu ofislerimiz, işletmelerimizden gelen talep ve arz’lar doğrultusunda potansiyel alıcılara doğrudan pazarlama yoluna gitmektedir.

Uluslararası tanıtım ve pazarlama ofislerimizin asli amacı teşkilatımızın da ana slogonu olan   “ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM” anlayışına hizmet etmektir.


 KALİTE KONTROL VE EXPERTİZ BAŞKANLIĞI

Teşkilatımız, teşkilat üyelerimizin ve/veya işbirliği yaptığımız kamu-kurum, kuruluşların ulusal-uluslararası pazarlardan arz ve talep edilen ürün ve/veya hizmeti;

Bünyesinde bulundurduğu yetişmiş uzman experlerle sevkiyat öncesinde tarafların karşılıklı yazılı olarak anlaşma sağladıkları kalite, standart ve kalibre olup olmadığını kontrol eden ve kontrol sonrasında bunu taraflara belgelendiren birimimizdir.

Görev ve Sorumlulukları;

Kalite kontrol sisteminin temel gayesi, üretimde kalitesizliği, ihracat/ithalatta oluşacak olumsuzlukları önlemek,

  • Arz ve talep sırasında üye işletmeleri için tedbir alarak, kalitesiz ve/ veya standart dışı ürünleri almasını baştan engellemek,
  • Arz sahibi işletmelerin olası insan kaynaklı hatasını baştan görerek, arz ve talep sahibi her iki tarafından prestij ve maddi kayba sebep verecek durumları baştan önlemeye çalışmak,

Kalite kontrol sisteminin temel gayesi, üretimde kalitesizliği, ihracat/ithalatta oluşacak olumsuzlukları önlemek olduğu gibi kalite kontrolün bir takım ikincil amaçları vardır.

Bunlar:

•  İşin daha başlangıçta doğru olarak yapılmasının sağlanması ile eldeki makine ve işgücünden en yüksek verimin sağlanması,

•  Bozuk ürünleri düzeltmek için kullanılan sürenin yol açtığı üretim kayıplarının ve hurda-fire atık oranının azaltılması,

•  Alıcıya istediği toleranslar içinde kalan ürünlerin verilmesi ile firmaya itibar sağlanması,

•  Mamullerin ekonomik ömürlerini doldurmadan atıl bir hale düşmelerinin önlenmesi ile milli servetin israfına engel olunması,

•  İç piyasalarda yerli ürüne güvenin tesisi, dış pazarlarda rekabet gücünün kazanılması,

•  Ürün kalitesinin geliştirilmesi,

•  İşletme ve kalite masraflarını azaltmak ve işletme mensuplarının moralini yükseltip, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi,

•  Tüketicinin parasının karşılığını aldığını görerek memnun olması, müşteri şikâyetlerinin azalması ve tüketicinin korunması,

•  Üretici açısından ise kalite kontrolün amacı, yüksek kaliteli mal veya hizmet üreterek iç ve dış pazarlarda tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılaması,

•  Proje süreçlerinde ise, o tarihe kadar tamamlanan kısmın planlanan kısıtlar içinde (maliyet, süre gibi) gerçekleşip gerçekleşmediğinin görülmesi,

TARIMKON’ a üye olarak uluslararası pazara ulaşmak isteyen gerçek ve/ veya tüzel kişiliğin üretimi belirli bir kalitede olması şarttı aranır. Bu uluslararası standartlara haiz olmayan kişilik TARIMKON’ a üye olabilir ancak gerekli kalite ve standartta ulaşabileceği zamana kadar gerekli eğitim, belge, danışmanlık, personel ve teknik destek alması gerekmektedir.