İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ;

Teşkilatın politika ve hedefleri doğrultusunda teşkilatın muhasebe, finansman, istihdam, idari ve yazı işlerinden sorumlu birimdir.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Teşkilatın bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili işleri yürütmek, mutabakat yapmak, kontrollerini yapmak,
 • Mali ve idari sürecini yürütmek, yeni finans kaynakları üretmek,
 • İdari ve mali dokümantasyonu günlük olarak sisteme işlemek, hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak,
 • Belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, kopyalanması ve saklanması ilgili işlemleri yapmak,
 •  Personel özlük işlemlerini yürütmek ve özlük dosyalarını güncel tutmak ve muhafaza etmek,

•  Kalite hedefleri ve proses performans göstergeleri izleme ve ölçme tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek,

•  İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak, uyulmasını sağlamak,

 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yürütmek,

TANITIM VE ORGANİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilatın amaç ve faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtmaya, farkındalığını artırmaya, bilinirliliğini yükseltmeye çalışan, teşkilatın amaç ve faaliyetlerini doğrultusunda yeni iş birliktelikleri üretmek için organizasyonlar düzenleyen birimimizdir.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Teşkilatın amaç ve faaliyetleri içinde, üyelerimizin ihracat ve ithalatların gelişmesi, artması adına iş gezileri düzenlemek,
 • B2B, B2C, çoklu iş görüşmeleri, kongre, sempozyum, panel, zirve gibi toplantılar organize etmek,
 • Üyelerimizin ve/ veya işbirliği yaptığımız kamu-kurum, kuruluşların ihracatlarının gelişmesi, artması adına tanıtım ve ticari toplantılar organize etmek, potansiyelini diğer dünya ülkelerine ve dünya arz-talep sahiplerine lobicilik faaliyetleri yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası ürün pazarlama stratejisi belirlemeye yardımcı olmak,
 •  Ulusal ve uluslararası teşvik, destek, hibe ve kredi sistemlerinin araştırılması ve araştırma sonuçlarını üyelerimize, işbirliği yaptığımız kamu-kurum, kuruluşlarla paylaşmak,
 • Teşkilatın amaç, faaliyetleri ve projelerini ilgili kamu-kurum, kuruluşlara doğru, doyurucu, güncel, açık, kolay anlaşılabilir görsel ve basılı materyaller hazırlayarak tanıtmaya çalışmak,
 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yürütmek,

EĞİTİM VE BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat edindiği üyelerine, işbirliği içinde olduğu ulusal-uluslararası kurum, kuruluş, tüzel ve tüm gerçek kişiliklere;

Ulusal ve uluslararası pazar araştırmaları, toprak, su, hayvan kaynakları, teknoloji, meknizasyon, gıda güvenliği ve güvenilir gıda konusunda eğitim ve belgelendirme çalışmaları yürüten birimimizdir.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Teşkilatın üyelerine ve her kademedeki çalışanlarının mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirici hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi yapmak ve yaptırmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda sektörünün gelişen ihtiyaçlarına yönelik talep odaklı tarımsal eğitim yapmak ve yaptırmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda sektörünün eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, verdiği eğitimlerin etkinliğini artırıcı araştırmalar yapmak, rapor düzenlemek ve yönetim kuruluna görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Teşkilatın amaç ve faaliyetleri içinde ilgili ulusal ve uluslararası kamu-kurum ve kuruluşlarla karşılıklı işbirliği yapmak, eğitim çalışmaları yürütmek, tarımsal deneyim ve teknolojilerin aktarımını sağlayacak ortak projeler hazırlamak,
 • Teşkilatın amaç ve faaliyetleri içinde çalışma konularıyla ilgili öncelikle elektronik ortamda olmak üzere yazılı, görsel ve işitsel eğitim materyalleri hazırlamak, hazırlatmak,
 • Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda, çevre bilinci konularında politikalar, stratejiler üretmek,
 • Sektörün sorunlarına çözüm önerileri getirmek, üretici üretmek, genç çiftçi üretmek,
 • Ulusal ve uluslararası alanda pazarlama ve pazar araştırmalarına destek vermek,
 • Teşkilatımız üyelerimizin ve ulusal uluslararası işbirliği içinde olduğumuz kuruluşların ihracat, ithalat, kalite, kapasite ve iş geliştirmede ihtiyaç duyguğu  ve ulusal ve uluslararası belge ve belgelendirilmesinde yardımcı olmak,
 • Tarım ve gıda sektörüne yönelik vasıflı insan kaynakları üretmeye yardımcı olmak, işgücü piyasası analizleri yapmak,
 • Teşkilatımız üyelerimizin ve ulusal uluslararası işbirliği içinde olduğumuz kuruluşlarmıza verilen eğitimin niteliğine göre programın sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek,
 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yürütmek,

AR-GE VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilatımızın sağlıklı yapılanması, faaliyetlerinin ve üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi, çalışmalarında kalite, yenilik, çeşitlilik, yeterlilik ve etkinlik kazanması için gerekli hazırlıkları yapan, araştıran, gelişilmesine yardımcı olan birimimizdir.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Teşkilatımızın her birimine alt yapı, teknoloji, verimlilik ve kalite hizmeti sağlamak,
 • Çalışmaların fikri altyapısını oluşturmak, Tüm teşkilat yapısının hedef ve programlarını analiz etmek,
 • Teşkilatın amaç, faaliyet ve projelerine göre ulusal-uluslararası alanda sektörün ulaştığı bilim ve teknolojiyi takip etmek, araştırma yapmak,
 • Teşkilatımız üyelerinin ve ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yaptığımız kamu-kurum ve kuruluşların çalışmalarına ar-ge desteği vermek, sorunlarına çözüm önerilerinde bulunmak,
 •  Teşkilatımız ve teşkilat üyelerimizin proje ve faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları teknoloji, mekanizasyon, araştırma, iş geliştirme konularında gerekli çalışmayı yapmak ve bu hizmetlere ulaşımlarını sağlamak,
 • Teşkilatımız ve teşkilat üyelerimizin üretimlerinde iş geliştirme, kalite ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yürütmek, bu amaçla ulusal-uluslararası kamu-kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yürütmek,

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilatımız amaç, faaliyetleri içinde proje, eğitim, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerini bilgi ve derlemelerini yaparak ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışan birimimizdir.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Teşkilatımızın yazılı, görsel medya faaliyetini yürütmek, teşkilatımızın faaliyetlerinin ulusal-uluslararası medyada yer alması sağlamak,
 • Basın toplantılarını organize etmek, yazılı ve görsel basına servis edilecek demeçleri hazırlamak, teşkilatımız adına medyada yer alan haber ve bilgileri toplamak,
 • Teşkilatımızın hizmetlerinin görünürlüğünü ve farkındalığını arttırmak üzere basın aktivite projeleri geliştirmek,
 • Teşkilatımızın amacı, faaliyetleri ve tanıtımı amacıyla her türlü yazılı, görsel, basılı materyalleri hazırlamak,
 • Halkla ve basınla ilişkiler konusunda sürekli iletişim noktasında kalmak, yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yeri getirmek,

FİNANS VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilatımız amaç, faaliyetlerin geliştirilmesi, büyütülmesi, çeşitlendirilmesi, kalite ve verimliğin artırılması için örgüt teorisi, stratejik yönetim, pazarlama, satış, potansiyel büyüme yönetimi, analitik geri besleme yönetimi, tedarik, muhasebe ve finansal planlama ve özelleştirilmiş sistemler üretmeye çalışan birimimizdir.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Teşkilatın ve teşkilat üyelerimizin proje, pazar, pazarlama, kalite, verimlilik, ürün ve hizmet geliştirme sürecinde eksikleri belirlemek için stratejisi üretmek,
 • Ulusal / uluslararası alanda rekabet analizleri yapmak, iş geliştiricilerin yeni bir proje için başlangıç adımları belirlemek, SWOT analizleri düzlemek,
 • Teşkilatın networking anlayışı içerisinde; gerçek ve tüzel kişiliklerle olan stratejik ilişki ve ittifaklarını sağlam referanslar üzerine kurulmasına yardımcı olmak,
 • Teşkilatımızın içinde farklı yaklaşımları ve çalışma alanlarını içerisinde bulundurması dolayısıyla, teşkilatın tüm bölümleriyle birlikte çalışmak,
 • Teşkilatın projelerinin ve üyelerinin iş geliştirmesinde finans, sigorta ve garantörlük sistemleri geliştirmek,

ULUSAL PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilatın ve teşkilat üyelerimizin ürettiği ürün ve hizmetleri Türkiye içinde pazar araştırmaları yapmak, yeni pazar oluşturmak, bu yeni pazarlara işletmelerin ulaşabilmesine yardımcı olmaya çalışan birimimizdir.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Türkiye içinde üyelerimize /işletmelerimize yeni pazar araştırmak ve pazar raporu hazırlamak,
 •  Yeni oluşturulan pazarda tutundurabilme çalışmaları yürütmek, arz ve talep üretmek, ekonomik, sosyal araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, kamuoyu ile paylaşmak,
 • Ekonomik, iktisadi faaliyet ve çalışmalarına rehberlik etmek, modeller oluşturmak, bu modelleri yaygınlaştırmaya çalışmak,
 • Sektörün ithalatını ve ihracını kolaylaştıracak alternatif finansman olanakları, garantörlük ve sigorta sistemleri oluşturmaya çalışmak,