TARIMKON TEŞKİLAT YAPISI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

TARIMKON GENEL KURULU; kuruluşu oluşturan alt üye kuruluşlarından görevlendirilen delegelerinden oluşur. Genel Kurul, TARIMKON’ un en üst karar merciidir. Genel Kurul, TARIMKON’ un tüzüğü ve bağlı bulunduğu ilgili kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde icra edeceği görev ve faaliyetleri yürütebilmek için yönetim kuruluna yetki verir.

Yönetim Kurulu; 11 asil ve 11 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulu 3 yılda bir ARALIK ayında yapılan genel seçim ile belirlenir.  Yönetim Kurulu, tüzüğün müsaade ettiği ve Genel Kurul’dan yetki ile TARIMKON’ un amaç ve faaliyetlerini yürüten en üst kuruldur.


DENETİM KURULU

Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev, yetki ve bütçeyi yasalara ve usullere uygun kullanıp, kullanamadığını denetleyen ve genel kurula rapor eden birimdir. Denetim Kurulu, her yıl, yılda en az iki defa denetim gerçekleştirir ve bu denetimlerini raporlayarak bir nüshasını yönetim kuruluna ve bir nüshasını genel kurul divan başkanlığına teslim ederek, genel kurulda okunması sağlar.  Denetim Kurulu ortak kararla dilediği zaman bağımsız denetçi kuruluştan yardım alabilir. Ancak bu işlem denetim kurulunun sorumluluğu tamamen ortadan kaldırmaz.

İç Denetim; Yönetim Kurulu istediği zaman ve en az 3 yılda bir kez mutlak iç denetim yapar. İç Denetimi, Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız bir kuruluşa yaptırtmak zorundadır.

İç Denetimin Amacı: TARIMKON çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini ifade eder.


DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.  Yönetim Kurulunun  kendisine havale ettiği  delege, komisyon ve konsey üyesi/üyelerinin kendilerine verilen görev ve yetkilerini tüzük, amaç ve faaliyetler kapsamında uygun kullanıp kullanmadığının araştırılması, gerektiğinde göreve iade, kınama, uyarı ve / veya ihracına karar verebilir. Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna havale ettiği delege, komisyon ve konsey üyesi/üyelerini dilerse kendisi hakkında karar verilene kadar görevden uzaklaştırabilir.

Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde oy çokluyla Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini dahi Disiplin Kuruluna havale edebilir. Disiplin Kurulundan bir ve/veya birden fazla kurul üyesi Disiplin Kuruluna havale edilmesi söz konusu olursa o üye açığa alınarak yerine yedek üyeler göreve çağrılır.

Disiplin Kurulu’na soruşturma yetkisi Yönetim Kurulu kararınca verilebilir. Direk olarak Disiplin Kuruluna gelen raporları işleme koymak ve soruşturma yetkisi almak için Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulundan havale bekler.

TARIMKON’ a üye her gerçek ve tüzel kişilik, teşkilat üyelerinin biri veya birden fazla kişiler için yaptığı gözlemlerinde; o üye kişi ve kişiler adına görevi kötüye kullandığı, teşkilatın itibarına zarar getirdiğini, teşkilatın kalite ve profesyonelliğine zarar getirdiğini düşündüğünde disiplin kuruluna rapor verme özgürlüğüne sahiptir. Disiplin Kurulu kendisine gelen bu raporu yönetim kurulu hariç 3. şahıslarla paylaşamaz.


BİLİM KURULU;

Kuruluşun amaç ve faaliyetleri içinde, sektörün bildiği ve saygı duyduğu ulusal ve uluslararası alandaki akademisyenlerden oluşur. Kurulun kaç kişi olacağına yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bilim Kurulu üyeleri, aynı anda alanlarıyla ilgili en fazla iki çalışma grubu ve komisyonda görev alabilir.

Bilim Kurulunun Görevleri:

 • Kuruluşun ilmî, bilimsel ve akademik çalışmalarının etkili bir biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları almak, 
 • Kuruluşun faaliyetleri içinde bilimsel ve ar-ge çalışmaları yürütmek,
 • Yönetim kurulunun ihtiyacı olan konularda görüş bildirmek,
 • Kuruluşun bilgi ve çeviri üretimi ile faaliyetleri konusunda görüş bildirmek,
 • Kuruluşun stratejik planı ile yıllık bilimsel ve kültürel çalışma programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yürütmek,

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ;

TARIMKON’ un üye ve/veya hizmet verdiği işletmelerinin, ürün/eşyanın gümrükleme veya gümrük işlemlerini temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran birimimizdir.

Gümrük Müşavirliği Görevleri;  Üyelerimizin ve/veya hizmetini verdiğimiz işletmelerimizin, kuruluşumuz danışmanlığında gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatında;

 • Gümrük işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken diğer vergilerin doğru olarak tahsil edilmesini sağlamak,
 • Dış ticaret alanında faaliyette bulunan üyelerimize danışmanlık hizmeti vermek,
 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yürütmek,

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ;

Teşkilatımızın ulusal ve uluslararası hukuksal iş ve işlemleri yürütmekle görevli birimimizdir.

Hukuk Müşavirliği Görevleri; 

 • Teşkilatımızın ve teşkilat üyelerimizin ulusal ve uluslararası faaliyetlerinden doğacak anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek,
 • Teşkilatımızın ve teşkilat üyelerimizin ulusal, uluslararası sözleşmelerini düzenlemek,
 • Teşkilatımızın ve teşkilat üyelerimizin ulusal ve uluslararası taraf olduğu davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil etmek,
 • Teşkilatımızın ve teşkilat üyelerimizin faaliyet ve hizmetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek, takip etmek,
 • Teşkilatımızın proje, amaç ve faaliyetlerini ilgili kanun ve mevzuatlara uygun, projenin hazırlanan programına uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,
 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yürütmek,

İSTİŞARE VE DANIŞMA KURULU;

Ulusal ve uluslararası alanda bilgi, deneyimli, alanında lider, kamu-kurum ve kuruluşlarda itibar sahibi kişilerden oluşan istişare ve danışma kurulu; Teşkilatımızın sosyal, kültürel, ekonomik, bürokratik ve işleyişi hakkında bilgi ve danışmanlığına başvurulan birimimizdir. Bu kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.


GENEL SEKRETERLİK

Teşkilatın tüzüğü, misyonu ve vizyonu çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerini uygulamasından sorumlu profesyonel kadrolardan oluşan birimdir. Genel Sekreterlikte görev alacak tüm kadro yönetim kurulu tarafından atanır. Tüm kadrosunun çalışmalarını, teşkilatımızın amaç ve faaliyetleri çerçevesinde yönetim kurulunun belirlediği strateji politika ve önerileri çerçevesinde yönlendirir, tüm alt organların bu esasta ilişkilerini koordine eden birimdir.

Genel Sekreterlik; bir genel sekreter ve beş genel sekreter yardımcısı görev yapar. Bu genel sekreterlerin görev tanımları yönetim kurulu belirler. Yönetim Kurulunda Genel Sekreter Yardımcılarının görev tanımları belirlenmesinden sonra hangi Genel Sekreter Yardımcısının hangi görevi üstleneceğini Genel Sekreter belirler, ancak yönetim kurulunun onayı olmadan görevine son veremez. Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yürütmekle yükümlüdür.