ÖNSÖZ

İnsanoğlu; her ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknoloji sahibi bir ülke olursa olunsun, en nihayetinde temel ihtiyaçları aynıdır.

Beslenme, Barınma ve Hukuk

En Temelde Ülke Politikaları: Bilime ve modern teknolojilere dayalı olarak; toplumun sağlıklı beslenmesini, gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayiinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir ülke hedeflemektedir.


 

TARIMKON KİMDİR?

TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik işbirliği entegrasyonunu tamamlayarak, Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, Dünya’da 38 ülkede teşkilatlanmış, 12 ülkede satış pazarlama ofisleri ile her geçen gün hızla büyüyen,

Üreticisini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’ anlayışına geçiren,

Sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, dünya çiftçilerine, üreticilerine, iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflere, işletmelere ve yerel yönetimlere, dış ticaret şirketlerine, yatırımcılarına, 

Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik yatırım, uluslararası pazarlama, pazar araştırması, eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleri veren, alanında tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kurulusudur…


Misyon

Tarımsal üretimde verim, gıda sektöründe kalite artısı için modern teknolojinin ve kaliteli üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaştırılması,

Sektör temsilcilerinin uluslararası yeni pazarlara ulaştırılması adına çalışan, toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen,

Biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, Verimliliği artıran tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici - tüketici / arz - talep dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı bir işbirliği kurulusudur.


Vizyonumuz

Uluslararası alanda tarım, gıda ve çevre sektörüne yönelik kamu-kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği ile küresel arenada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilecek,

Makroekonomik istikrarı yakalamış, küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip, yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya ticaretinde önemli pay sahibi alanında dünyanın önemli yatırım, finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan çağdaş standartları uygulayan,

Çiftçinin, üreticinin, sektör temsilcilerinin ve sektör çalışanlarımızın gelir seviyesini ve refahının yükselmesinde, sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, sektörün serbest piyasa koşullarında, uluslararası pazar ortamında rekabet edebilirliğine katkıda bulunmaktır.


“Tarım Herkes İçindir” sloganı ile çıktığı yolda; Tarımsal üretimde verim ve gıda sektöründe kalite artışı için modern teknolojinin, yüksek verimli, kaliteli üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaşması için çalışan, Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen,

Biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı, bir kuruluş olma yolunda devam etmekte ve doğrultuda uluslararası projeler üretmektedir.


 

ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE 1:KURULUŞ

1.    Konfederasyon ’un adı: Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’dur.

2.    Kısa Adı: “TARIMKON”

3.    Merkezi: Konfederasyonun Merkezi Ankara’dır.


MADDE 2: KONFEDERASYONUN AMACI:

Dünya çapında gıda, tarım ve çevre sektörünün geliştirilmesi, eğitilmesi, ulusal ve uluslararası pazar araştırmaları yapılması, yeni pazarlar oluşturulması, toprak, su, hayvan kaynakları, gıda güvenliği ve güvenilir gıda konusunda çalışmalar yapılması, söz konusu kaynakların verimli kullanılması amacıyla;

Global çapta gıda, tarım, çevre amaçlı kurulan sivil toplum kuruluşları, kamu-kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, eğitim ve eğitime bağlı olarak verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak,

Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda, çevre bilinci konularında politikalar, stratejiler üretmek, proje üretmek, uygulamak, sorunlarla mücadele etmek, çözüm önerileri getirmek, model tesisler kurmak, üretici üretmek, genç çiftçi üretmek, çiftçileri, üreticileri, işletmeleri, kuruluşları ulusal ve uluslararası alandaki platformlarda temsil etmek amacıyla kurulmuştur.


MADDE 3: KONFEDERASYONUN YAPACAĞI İŞLER:

Konfederasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar;

3.1 Eğitim

3.1.1.Konfederasyon, ulusal ve uluslararası alanda tarım, gıda, çevre amaçlı kurulan tüm sivil toplum kuruluşlarına, kamu-kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişiliklere meslek edinmeye yönelik eğitim vermek, verdirmek, eğitim veren kamu-kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3.1.2.Tarım ve gıda sektöründe yer alan, tarladan sofraya kadar tüm alanlarda çalışma yapan her bir bireylerin, kuruluşların bilinçli işletme ve kayıt altına alınmasına katkı sağlamak,

3.1.3. Ulusal ve uluslararası kanunların, mevzuatların elverdiği ölçüde gerekli eğitim kurumlarını açmak, eğitim yapmak ve yaptırmak, işletmek, tarım, gıda ve çevre konularında eğitime her türlü destek sağlamak,

3.1.4. Gıda güvenirliliği, tarım, köy, kırsal alan ve çiftçi kültürünü geliştirmek, gelecek kuşaklara taşıma yönünde etkinliklerde bulunmak,

3.1.5. Kırsal alanlarımızın, köylerimizin çağdaş bir yorumla yeniden yapılandırılmaları ile ilgili çalışmalar yapmak, eğitimin iyileştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3.1.6.Dünya da gıda ve tarımda kullanılan teknolojileri araştırmak ve ülkemizdeki mevcut durumu ile karşılaştırarak, çağımız ve insanımız için ülkemizde dizgeler oluşturmak, uygulamak, eğitimlerini vermek,

3.1.7. Bu eğitim ve çalışmalar için üniversiteler ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri başta olmak üzere tüm tüzel ve gerçek kişilerden yardım, danışmanlık, eğitim ve eğitim için gerekli mekân ve akademik destek almak, ortak projeler yürütmek,

3.1.8. Bu eğitim çalışmaları sonucunda sertifika vermek, sertifika veren kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,


3.2.AR-GE ve Veri Toplama

3.2.1.Tarım, gıda ve çevre ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verileri tüzel ve gerçek kişilerle paylaşarak verimliliğin artırılmasını sağlamak,

3.2.2.Tarım, gıda, çevre, toprak ve su kaynakları ile ilgili her türlü araştırma yapmak, bölgesel ve ülkesel rehberler hazırlamak, ilan etmek,

3.2.3.Tarım, gıda, çevre, toprak ve su ile ilgili örnek model tesisler, demonstrasyon alanları oluşturmak, teşhir etmek, türlü AR-GE çalışması yapmak,

3.2.4.Köyden kente göç sebepleri araştırmak, çözüm önerileri getirmek, göçün engellenmesine yardımcı olmak ve araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak,

3.2.5.Uluslararası benzer kurumlarla bilimsel çalışmalar yapmak ve ülkemizde uygulanmasında yardımcı olmak,

3.2.6.    İçinde bulunduğumuz su sıkıntısı için su kaynaklarının rasyonel kullanılması, yöntemleri eğitimleri ve yeni yöntemlerin ve çalışmaların oluşturulmasını sağlamak,

3.2.7.Tüketici talebini de göz önünde bulundurarak yeni, sağlıklı, yüksek kalitede ve rekabet gücü yüksek gıda ve sürdürülebilir üretimin sağlanması konusunda çalışmalar ve uygulamalar yapmak,

3.2.8.Dünyamızın hayvan kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve ülkemizin hayvansal ürün talebinin karşılanması için merkezi yönetimle işbirliği yaparak, ileriye yönelik planlamalar yapmak,

3.2.9.Tarım, gıda ve çevre ile ilgili bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi, bu konularda çalışmalar ve çözümler üretmek, bunu yayımlamak ve kamuoyuyla paylaşmak,

3.2.10.Yenilenebilir bio kaynaklardan temiz bio materyaller elde edilmesi, yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yapmak, uygulamalar yapmak, AR-GE çalışmaları yapmak, yaptırtmak ve yayınlamak,

3.2.11. Biyolojik kaynakların (toprak, tatlı su, deniz, orman) sürdürülebilir üretim ve yöntemlerini araştırmak, uygulamak, yayınlamak,

3.2.12.Gıda ve Gıda Güvenliği konularında her türlü çalışma içinde olmak, araştırma yapmak, sorumlu yöneticiliği üstlenmek, konu ile ilgili olumsuz örneklerle mücadele etmek, kamuoyunu bilgilendirmek,

3.2.13.Tarım ve gıda’da ulusal uluslararası pazar hareketleri, arz talep ve fiyat değişimlerini saptamak ve elde ettiği sonuçları kitle tabanına duyurmak,

3.2.14.  Tarımsal işletmelerin ve bağlı bulundukları birimlerin mal ve hizmet üretiminin her aşamasında ihtiyaç duyacakları işletme ve yatırım sermayesinin karşılanabilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fon ve finans kaynaklarının araştırılması ve tabanın bilgilendirilmesi,

3.2.15.  Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, ekolojik tarım konularında araştırmalar yapmak, uygulamalar yapmak, ülke tarımcısının konu ile ilgili bilgilendirilmesini, eğitimini sağlamak, konu ile ilgili çalışma alanları oluşturmaya, gönüllülere danışmanlık, sertifikalandırma ve eğitim vermek,


3.3.Danışmanlık

3.3.1.Tarımsal faaliyet yapan ve tarımsal ürünlerden gıda üretimi yapan her bireyin girdi maliyetlerini minimize edecek yöntemleri araştırmak ve ilan etmek ve danışmanlıklarını yapmak, sorumlu yöneticilik yapmak ve sorumlu yönetici çalıştırmak,

3.3.2. Ulusal ve uluslararası tarımsal amaçlı kurulan tüm Kooperatif, Bölge Birliği, Merkez Birliği, Birlik, Vakıf, Dernek, Sendika, Üretici birliği, STK, üretici örgütleri, tüzel veya gerçek her kişinin danışmanlığı yapmak, proje uygulamasının da yardımcı olmak, gerektiğinde, gerekli izinleri alarak her türlü sertifika almak ve vermek konusunda çalışmalar yapmak,

3.3.3.Tüzükte yer alan konularla ilgili belediye, belde belediyeleri, mahalli idarelerin ve muhtarlıkların gıda, çevre, kırsal ve tarımsal kalkınma gibi konularda danışmanlığını yapmak, eğitimini vermek, projesini yapmak ve uygulamasın da yardımcı olmak,

3.3.4.Konfederasyonumuza başvuran, amacına uygun yapılacak her türlü tesislerin programlanması, planlanması, projelendirilmesi, inşası, işletilmesi, bakım ve onarımı gibi konularda rehberlik ve teknik yardım yapmak, bu maksatla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

3.3.5. Tarım, gıda ve çevre alanda faaliyet gösteren tüm tüzel ve gerçek kişilerin toprak koruma projelerine danışmanlık yapmak, mera ıslahı ve projesi yapmak, bu sayede kullanılan kaynakların daha rasyonel ve daha verimli olmasını sağlamaya yardımcı olmak, lisanslı depoculuk konularında ihtiyaç sahiplerine danışmanlık yapmak,

3.3.6. Gıda, tarım ve çevre alanda faaliyet gösterenlerin ilgili her çeşit makine, araç, alet, takım yedek parça ve elektrik enerjisi, akaryakıt gibi ihtiyaç maddelerini daha elverişli şartlarda temin etmek, temin etmeleri için yöntemleri araştırmak ve uygulamak,

3.3.7.Gıda, tarım ve çevre ile ilgili lojistik ve tedarik firmaların sorunlarını gerekli mercilerde dile getirmek, paylaşmak ve çözüm önerisi sunmak, ortak basın açıklaması yapmak, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde yardımcı olmak, destek vermek, danışmanlık yapmak, çözümsel çalışmalar yapmak, yurt dışına ithalat ve ihracatına yardımcı olmak, fuar ve organizasyonlar düzenlemek,

3.3.8.    Gıda, tarım ve çevre ile ilgili ülkemiz genelinde bulunan çiftçilerimiz, üreticimizin lehinde ülkemizde yayımlanan her türlü hibe, kredi, destek, teşvik gibi programlardan haber etmek. Bu programlardan faydalanmasını sağlamak, uygulamasında yardımcı olmak, programı yayımlayan ve destekleyen kurum ve kuruluşa danışmanlık ve programın denetçiliğini üstlenmek, bu gibi programların uygun olacağı bölgeler hakkında araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak,

3.3.9. Tarımsal kalkınma ve kırsal kalkınma konuları ayrı ayrı ele alınarak çalışmalar yapmak, çalışma yapanlara yardımcı olmak, danışmanlık yapmak,

3.3.10.  Üretici ve tüketici dengesinin korunmasına yardımcı olmak, sorunlarla mücadele etmek, çözüm önerileri getirmek, taraflara danışmanlık yapmak,                                                      


3.4.Koordinasyon, Halk ve Uluslararası İlişkiler

3.4.1. Araştırma ve Ar-Ge sonucuna bağlı olarak kısa ve uzun vadeli mal ve hizmet üretimini, yatırımlarının sayısı ve niteliği, mal hareketlerini, gösterge fiyatlarını saptamak ve planlamak,

3.4.2. Araştırma sonuçlarına göre ve ihtiyaç duyulması halinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ulusal ve uluslararası gezilerin, toplantıların organizasyonu, eğitim içeriğini, yerini, katılımcılarını ve eğitim yöntemini planlamak,

3.4.3.    Gıda, tarım ve çevre ile ilgili üreticilerin, üretici örgütlerin, sivil toplum kuruluşların, belediye ve belde belediyelerin, kurum ve kuruluşların stratejik ortakları ve şirketler arasındaki ilişkileri koordine etmek,

3.4.4.    Uluslararası örgütler ile ilişki içinde olunmak ve yürütülen veya yürütülecek ortak çalışma alanları yaratmak,

3.4.5. Uluslararası gıda, çevre ve tarımsal örgütlerle irtibat kurarak alanda ülkemize faydalı bilgi, teknoloji, uygulama, araştırma, gibi çalışmaları transfer etmeye yardımcı olmak,

3.4.6. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ülkemiz gıda, tarım ve çevreye faydalı görülecek her türlü platformlar oluşturmak,

3.4.7. Ülkemiz tarım, gıda ve bio çeşitlilik geçmişi, durumu ve geleceği konularında halkı bilgilendirmek, görüş almak ve elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşmak,

3.4.8.Gıda, tarım ve çevre örgütlerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin yeterliliği, kalitesi, iletişim ve dağıtımı ile ilgili müşteri memnuniyetinin derecesi ve beklentilerini değerlendirmek ve talebin niceliğini, niteliğini saptamak, anketler yapmak,

3.4.9. Gıda, tarım ve çevre sektörümüz de uluslararası düzeyde üreticilerimizin ürettiği malları, hizmetleri tanıtmak ve pazarlamaya ilişkin elde edilen verileri kitle tabanına duyurmaya yardımcı olmak,


3.5.İstihdam Oluşturmak

3.5.1.Gıda, tarım ve çevre ile ilgili eğitim ve eğitime bağlı olarak verimliğin artırılmasıyla yeni istihdam imkânları oluşturmak, sektöre yetişmiş personel sağlamaya yardımcı olmak,

3.5.2.Gıda, tarım ve çevre ile ilgili yeni kişilere meslek edindirmek ve edindiği meslekten elde ettiği ürünlerin pazarlamasına veya pazar oluşturmasına yardımcı olmak,

3.5.3.   Kırsal alanlarda çalışma alanlarının açılmasına yardımcı olarak burada istihdam oluşturmak, köy ve kırsal alanlarda ulaşım, temiz su, alt yapı gibi konularda çalışmalar yapmak ve bu alanlarda istihdamlar oluşturmak,

3.5.4.Gıda, tarım ve çevre örgütlerine, tedarikçilerine kalifiye eleman yetiştirmek, yetişmiş elemanlar yönlendirmek, pazarlama ağları oluşturmak, danışmanlık hizmeti vermek için bölgelerde konu uzmanı kişilerin bulunmasında yardımcı olmak,

3.5.5.   Gıda, tarım ve çevre sektörüne yeni istihdam yöntemleri geliştirmek, yetişmiş işgücü için çalışma sahalarının oluşturulmasına yardımcı olmak,

3.5.6. Tarım, gıda ve çevre sektörüne yetişmiş uzman, ara eleman, personel istihdamını kolaylaştırmak için, Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili gelişme planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek; bunlara ilişkin çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak platformlar oluşturmak,

3.5.7.Amaçlar doğrultusunda kamu, kurum, kuruluşlara ve işletmelere iş ve işçi danışmanlığı yapmak, istenilen nitelikte personel yetiştirmek, yetişen kişilere iş imkânı üretmeye yardımcı olmak,

3.5.8.   Model tesisler kurarak istihdama ve yatırımcılara destek olmak, kurulan tesislerin danışmanlığını yapmak, ortak olmak, işletmek,


3.6.Organizasyon

3.6.1. Gıda, tarım ve çevre konularında fuar, kurs, seminer, konferans, sempozyum, gezi, kamp, tanıtım ve panel gibi toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara dahil olmak, düzenleyen kuruluşlara yardımcı olmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü konaklama, ulaşım, transfer, bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ve organize etmek,

3.6.2.Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, basılı yayın, web sayfası gibi yayınlar yapmak, yaptırmak, dağıtmak ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, anketler yapmak,

3.6.3.Gençliği tarıma, gıda güvenliğine, ormana, bio çeşitliliğe ve çevre bilincine teşvik etmek üzere faaliyetler tertip etmek, sektöre genç istihdamlar oluşturmaya yardımcı olmak, Gençlik kampları oluşturmaya yardımcı olmak,

3.6.4. Ulusal ve uluslararası alanda yaşlılarımızın bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri her türlü ortamları oluşturmak, ekolojik yaşam çiftlikleri organize etmek,

3.6.5. Kırsal alan başta olmak üzere ülkemizde yaşayan engellilerimize gıda, tarım ve çevre konularında bilinçlendirmek, meslek edindirmek, imkânlarını ve sosyal aktivitelerini artıya yönelik çalışmalar yapmak,

3.6.6. Bu programlara katılanlara sertifika ile ödüllendirmek, bu sertifika sahiplerine iş imkânı konusunda yardımcı olmak,

3.6.7.Ülkemiz genelinde gıda, tarım ve çevre ile ilgili kütüphane oluşturmak, belgeseller, basılı, görsel videolar yapmak, yaptırtmak, yayımlatmak,

3.6.8 Kırsal alan, köy kültürü ile ilgili olarak kitap, fotoğraf, obje, anı, belge, resim, nota, bilimsel çalışma ve benzeri ürünlerinden yararlanarak bunları gelecek kuşaklara taşımak, bu amaçla belgelik, kitaplık ve benzeri yerler oluşturmak, bu konuda yayınlar yapmak,

3.6.9.Konfederasyon amacına uygun olarak belirleyeceği ve gereksinmesi olan her seviyedeki öğrenci için burs ve yurt olanakları sağlamak,

3.6.10.Üyelerinin yararlanmaları ve zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3.6.11.  Yerel tarımsal ürünlerin, gıda, yiyecek, yerel simgeleşmiş tüm materyallerin ve el sanatlarının üretimin geliştirilmesi, tanıtılması, tescillenmesi için girişimde bulunmak, organize etmek,

3.6.12.İlgili kurumlardan gerekli izinleri almak koşulu ile insanlığın maruz kaldığı ya da kalabileceği muhtemel her türlü deprem, yangın, sel, salgın hastalık, açlık gibi felaket ve afetlerde her türlü yardımda bulunabilir, yardım kampanyaları düzenleyebilir.

3.6.13.Ulusal ve uluslar arası eko turizm, ekolojik yaşam, kırsal turizm, sağlık turizm, av ve avcılık turizm gibi alanlarda organizasyonlar yapmak, yaptırmak, yapılmasına yardımcı olmak,


3.7.Teşkilatlanma ve Gelir Kaynakları Oluşturma

3.7.1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda gerekli izin alınarak konfederasyonların, izinle kurabileceği tesisleri kurmak, işletmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek,

3.7.2.Konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kamu-kurum, kuruluş, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

3.7.3. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, Konfederasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

3.7.4.   Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

3.7.5.   Projeler hazırlayarak yurtiçi ve yurtdışı hibe kaynaklarına başvurmak, gerektiğinde kredi almak, proje yapmak veya yaptırmak, yurt içinde veya yurt dışında yapılan projelere dâhil olmak,

3.7.6.   Ülkemizde bulunan gıda, tarım ve çevre ile ilgili işletmelerin, üreticilerin örgütlenmesine yardımcı olmak, örgütlenmenin gereklilikleri ve faydaları hakkında kitleleri bilgilendirmek,

3.7.7.Ülkemizde gıda, tarım ve çevre ile ilgili üreticilerin ürettikleri ürün ve hizmetleri dâhilinde ticari işletmeler kurmasına, kurmasında sermaye bulmasına, işletmesine yardımcı olmak,

3.7.8. Ülkemizde çiftçi, tarımsal işletme, gıda işletmeleri, çiftçi örgütleri, birlik, yerel yönetimlere, STK’lara, kurum ve kuruluşlara, tedarikçilere, tarımsal ve kırsal çevre konularında finans kaynakları bulmalarına yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası hibe ve kredi kaynaklarından haberdar etme ve yaralanmalarını sağlamak, konu ile ilgili projeler yapmak, uygulamak ve işletmek,


3.8. Proje ve Proje Desteği

3.8.1. Tüzük amacına uygun yurt içinde ve yurt dışında proje yapmak, yapılan projelere ortak olmak, projeleri değerlendirmek, gerekli hallerde ödüllendirmek, uygun görülen projelere destek olmak,

3.8.2. Gıda, tarım ve çevre ile ilgili üretici, çiftçi ve köy ile ilgili olarak; senaryo, yılın en iyi projesi, yılın çiftçisi, yılın firması, yılın bürokratı, gibi yarışmaları yaparak daha iyisi için teşvik ve ödüllendirmek,

3.8.3. Konfederasyon bünyesinde tarımsal veri bankası ve proje havuzu oluşturmak ve her tüzel ve gerçek kişinin katkısına açmak, proje üretenleri teşvik etmek, kamudan teşvik ve destek almasına yardımcı olmak, amaca uygun her türlü girişimde bulunmak,

3.8.4. Amaca uygun ulusal ve uluslararası kamu, kurum, kuruluş, işletmeler ve gerçek kişilere proje üretmek, uygulamak, işletmek, işbirliği yapmak, yaptırtmak, var olan projeye destek vermek, yardımcı olmak,


3.9.Çevre ve Çevre Bilinci Oluşturma

3.9.1.Ülkemiz gençlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda çevre bilincini artırmak, çevre kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliği konularında bilinçlenmesine katkı sağlamak,

3.9.2. Çevre sorunlarını ve bunlara getirilecek çözümleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından ele alan çalışmalar yapmak,

3.9.3.Özel ağaçlandırma projeleri yapmak, uygulamak, orman ve orman ürünleri konusunda her türlü çalışma için yer almak, orman yangınları, anız yangınları ile mücadele etmek, çözüm önerileri üretmek, halkın bilinçlenmesine yardımcı olmak,

3.9.4.Ülkemizin öncelikli çevre sorunlarına çözüm üreten ve bu konuda kapasite gelişimini ve farkındalık yaratılmasını sağlayan faaliyetler düzenlemek ve desteklemek,

3.9.5. Mevcut kültürel ve çevresel varlıkların korunması ve gelişmesini sağlamak, Biyo çeşitliğin korunması ve artırılması konusunda çalışmalar yapmak,

3.9.6.Erozyon, küresel ısınma, çölleşme gibi olumsuz çevre olaylarına karşı mücadele etmek, veri toplamak, basılı veya görsel baskılar çıkararak mücadele hakkında bilinçli toplum üretmeye yardımcı olmak,

3.9.7.Geri dönüşüm ürünlerini ve teknolojilerine destek vermek, araştırmak, uygulamak, teşvik etmek, yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak, konu ile ilgili projeler üretmek,

3.9.8.Fosil yakıtlardan enerji elde edilmesini içeren geleneksel yöntemlerin, farklı yenilenebilir ve çevreye duyarlı enerji kaynaklarına dayalı sürdürülebilir enerji sistemlerine dönüştürülmesi. Kırsal alanda ve gerekli görülen her alanda enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda çalışmalar yapmak, enerji politikaları oluşumu için bilgi toplama yayımlama ve uygulamalar yapmak,

3.9.9.Yenilebilir enerji kaynakları ve bu kaynaklara yönelik projeler üretmek, uygulamak, ulusal ve uluslar arası kurum-kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3.9.10.Gerek bölge gerekse ülke düzeyinde bitki örtüsünü ve yeşil alanları artırmak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşların iznini ve desteğini alarak; konfederasyon adıyla orman alanı, park ve bahçe oluşturmak,

3.9.11.  Amaca uygun kamu kurum ve kuruşları ile ortak projeler gerçekleştirmek, kamu ve özel sektör ihalelerine girmek, ihale açmak, bu amaçta gerekli halde taşeron çalıştırmak,


3.10. Yasama, Yargı, Yürütme ile İlişkili Düzenlemeler ve Avrupa Birliği

3.10.1.  Gıda, tarım ve çevre ile ilgili bilim kurulu oluşturmak, kurulan bu kurulla ülkemizde tarım, gıda, su, toprak ve tarımsal girdiyi ilgilendiren konularda; kanun, tebliğ, yönetmelik ve mevzuatların saha uygulamaları, uygulamalarında doğacak sıkıntılar, gereklilikleri, eksikleri, fazlalıkları, faydaları, zararları gibi konuların tümüyle değerlendirmek,

3.10.2. Amaca uygun raporlar hazırlamak ilgili kamu kurum ve kuruluşa görüş bildirmek, kamuoyu aydınlatmak,

3.10.3.  Ulusal ve uluslararası alanda gıda, tarım ve çevre yasal ve yönetsel alt yapı eksikliklerini tespit etmek, kamunun kaynak tahsisine yönelik mevzuata ilişkin öneriler getirmek, ilgili komisyonlar çalışmalarına katılmak, görüş bildirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,

3.10.4 Ulusal ve uluslararası alanda gıda, tarım ve çevreyi ilgilendiren mevcut ve/veya oluşacak yasal ve yönetsel uygulamalarından kaynaklı sorunların çözümü için yargı organları nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, gerekli sorunların çözümünde bulunmak, takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek,

3.10.5. Ulusal ve uluslararası katılımlar, Avrupa Birliği, Kyoto, Kopenag kriterleri başta olmak üzere bu kapsamındaki önceliklere yönelik projeler geliştirmek, proje yapmak, yaptırtmak, proje yürütmek ve uygulamak,